Scroll naar boven

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities
 1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten door Frontspace wordt
 2. Website: een samenhangend geheel van digitale internetpagina’s inclusief

eventuele bijbehorende digitale afbeeldingen, scripts, databases en andere media.

 1. Webshop: een samenhangend geheel van digitale internetpagina’s inclusief eventuele bijbehorende digitale afbeeldingen, scripts, databases en andere media met als doel om diensten of producten te
 2. Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per e-mail bevestigd, van levering van één of meer producten of diensten door Divium
Artikel 2. Toepasselijkheid
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door Divium gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten en alle overige door Divium verrichtte
 2. Door het bekrachtigen van de overeenkomst met Divium verklaart de Opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden en dat hij met deze voorwaarden akkoord
 3. Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer die expliciet in een overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Divium opgenomen wordt
 4. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is
 5. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand
 6. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt (naar het oordeel van de rechter), zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Divium en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.
Artikel 3. Aanbiedingen en offertes
 1. Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege Divium gedaan zijn vrijblijvend, behalve indien door Divium schriftelijk of per e-mail anders is vermeld. Per opdracht zal Divium een offerte uitbrengen. In deze offerte wordt de inhoud van de ontwikkeling beschreven en zullen de kosten zo precies mogelijk worden geraamd. Alle opgegeven prijzen en tarieven zijn exclusief
 2. Offertes en prijsopgaven blijven 1 maand geldig, tenzij een andere termijn wordt vermeld door Divium Facturering geschiedt op basis van deze
 1. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Divium zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide
 2. De Opdrachtgever erkent onderling e-mailverkeer als wettelijk, geldig bewijsmiddel.
 3. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor de toekomstige opdrachten.
Artikel 4. Aanvang van de overeenkomst
 1. Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat de Opdrachtgever mondeling of schriftelijk heeft aangegeven dat hij de offerte heeft
 2. Het staat partijen vrij om de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te
 3. Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen uitsluitend schriftelijk geschieden.
 4. Zodra de overeenkomst definitief is betaald de Opdrachtgever 25 % van het totaalbedrag alvorens Divium begint met de eerste opzet van een website of webshop. Direct na oplevering betaalt de Opdrachtgever het resterende bedrag.
Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst
 1. Divium zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Divium het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door
 3. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Divium aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Divium worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Divium zijn verstrekt, heeft Divium het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Divium is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat hij is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Divium  kenbaar behoorde te
 5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Divium de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft
 6. Divium zal de website opleveren binnen de in de offerte aangegeven termijn. De Opdrachtgever verplicht zich door ondertekening van de offerte zijn/haar medewerking hieraan te verlenen. Indien Opdrachtgever dit nalaat zal het totaalbedrag na het verstrijken van de oplevertermijn geheel worden
 7. Opdrachtgever vrijwaart Divium voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke aan Opdrachtgever toerekenbaar
 8. Indien de Opdrachtgever tijdens de uitvoering van de lopende overeenkomst nieuwe wensen uit welke buiten de gemaakte afspraken vallen, worden deze aangemerkt als zijnde een nieuwe
Artikel 6. Duur en Beëindiging
 1. Het ontwerpen van een nieuwe website of webshop door Divium voor de Opdrachtgever wordt beschouwd als een eenmalige verbintenis en kent derhalve geen looptijd. Uiteraard wordt in een mondelinge of schriftelijke overeenkomst een levertijd afgesproken waarop de website klaar zal
 2. Opdrachtgevers hebben na oplevering van de website recht op een vrijblijvend onderhoudscontract. Een onderhoudsovereenkomst met betrekking tot een bestaande website tussen Divium en de Opdrachtgever kent een minimale looptijd van 6 maanden en wordt iedere 6 maanden stilzwijgend verlengd met 6 maanden. Na het verstrijken van de minimale looptijd kan de overeenkomst op elk gewenst moment schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 2
 3. Divium heeft het recht geleverde producten en diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien Opdrachtgever de overeenkomst en verplichtingen jegens Divium niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Divium zal Opdrachtgever hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij zulks in alle redelijkheid en billijkheid niet van Divium kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling
 4. Divium heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.
 5. Contracten met betrekking tot domeinnaamregistratie en hosting kennen een opzegtermijn van 2 maanden. Deze contracten worden elk jaar stilzwijgend verlengd. (lopend vanaf de ingangsdatum)
 6. Divium heeft het recht websites af te schermen als blijkt dat deze websites een gevaar vormen voor de server, en zo voor andere op de server aanwezige websites, door het aanwezig zijn van onveilige
Artikel 7. Levering en Leveringstijd
 1. Divium gaat na ontvangst van de benodigde gegevens, teksten en/of beeldmateriaal zo spoedig mogelijk van start met het aanmaken van de overeengekomen producten en/of diensten en deelt de Opdrachtgever de verwachte levertijd
 2. Bij het ontwerpen van een nieuwe website maakt Divium eerst een basisontwerp en legt dit ter goedkeuring voor aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde controleert dit ontwerp en geeft commentaar, opmerkingen of aanmerkingen door aan Divium. Wanneer de Opdrachtgever niet binnen een redelijke termijn reageert op het basisontwerp, gaat Divium ervan uit dat de Opdrachtgever akkoord gaat met het basisontwerp. Na ontvangst van de reacties van de Opdrachtgever op het basisontwerp of het binnen een redelijke termijn uitblijven van zulke reacties gaat Divium over tot het voltooien van de volledige website.
 1. Mocht Divium onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen levertijd aan zijn verplichtingen te voldoen, kan Divium alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij Divium een termijn van minimaal 10 dagen gegund wordt om haar verplichtingen na te komen.
 2. Door Divium gemaakte websites worden op een nader te specificeren wijze aan de Opdrachtgever
Artikel 8. Overmacht
 1. In geval van overmacht is Divium gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat er een plicht tot schadeloosstelling
 2. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, welke niet aan Divium kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat nakoming in redelijkheid niet kan worden
 3. In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal Divium alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer in onderling overleg tussen de Opdrachtgever en Divium geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door Divium tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.
 4. Divium is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, domeinnaamregistratie of anderen waarop Divium geen invloed kan hebben
Artikel 9. Prijzen
 1. Alle genoemde tarieven, alsmede overeengekomen prijzen zijn in euro en exclusief BTW, tenzij anders is
 2. Divium heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk 1 maand voordat deze ingaan aan Opdrachtgever bekend gemaakt. Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de tarieven.
Artikel 10. Betalingsvoorwaarden
 1. Na ondertekening van de offerte krijgt de offerte de status van contract. Vanaf dat moment is er een overeenkomst voor het bouwen van een website gesloten tussen de Opdrachtgever en Divium en is de Opdrachtgever
 1. De Opdrachtgever dient 25% van het totaalbedrag van de offerte als aanbetaling te voldoen. Aanbetaling dient plaatst te vinden binnen 14 dagen na ondertekening, op bankrekening  NL65 BUNQ 2038 8161 90 a.v. Divium o.v.v. “Aanbetaling”, en factuurnummer. Divium houdt zich het recht voor om pas met haar werkzaamheden te beginnen nadat de aanbetaling is ontvangen. De website komt op een tijdelijke plaats op internet staan totdat deze gereed is. Na het gereedkomen van de website wordt het restant bedrag gefactureerd. Na ontvangst van het bedrag wordt de website op de definitieve locatie op het internet geplaatst.
 2. De Opdrachtgever dient na oplevering van de website het resterende verschuldigde bedrag te voldoen. Divium stuurt hiertoe een factuur welke binnen 14 dagen dient te worden
 3. Vanaf het moment dat de Opdrachtgever de betalingstermijn (14 dagen na de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen) overschrijdt, is hij zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling in
 4. Indien de betalingstermijn is overschreden, wordt door Divium een aanmaning tot betaling
 5. Indien de betalingstermijn met 28 dagen is overschreden, wordt door Divium een tweede aanmaning tot betaling verstuurd. Kosten van een aanmaning, t.w. netto € 50,00 worden in rekening gebracht bij de
 6. Wanneer de Opdrachtgever binnen 28 dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de Opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief.
 7. Mocht het gefactureerde bedrag in de ogen van de Opdrachtgever onjuist zijn, dan dient hij terstond, doch uiterlijk binnen 14 dagen na facturering Divium hiervan op de hoogte te stellen. Laatstgenoemde zal deze bewering onderzoeken en indien nodig een nieuwe factuur verzenden, die binnen 14 dagen na verzending voldaan moet
 8. Indien Divium abusievelijk een groter bedrag dan het gefactureerde bedrag ontvangt, zal Divium het te veel ontvangen bedrag direct na eigen ontdekking of op het eerste verzoek van de Opdrachtgever terugstorten op de rekening van de Opdrachtgever.
Wat kost een logo?

Bij ons kan je al een logo (of grafisch ontwerp) laten maken vanaf €250,-

Wanneer wij de offerte verstuurd hebben en de betaling is ontvangen, krijg je binnen 48 uur de eerste concepten binnen.

Hierop kun je vervolgens op- of aanmerkingen geven over bijvoorbeeld de typografie, de vormen, de kleuren en nog veel meer.
Elke keer dat jij één of meerdere wijzigingen doorgeeft geldt als een revisie ronde.

Wat doen jullie naast logo's?

Naast logo’s ontwerpen wij nog veel meer.

Huisstijl paketten, brochures, posters, flyers, boeken-covers etc.
Wat jij in je hoofd hebt, kunnen wij voor je ontwerpen.

 

De prijs van onze Design pakketen (visitekaartjes, envelop- & briefpapierontwerpen, flyers, brochures etc.) verschilt per logo.